-

 

 

 

Brak wtyczki Macromedia Flash Player ver.7
Czy chcesz pobrać tę wtyczkę teraz?

JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!    ---- JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!   ----- JUZ W SOBOTE (14.11.2015) - NAJWIEKSZE WYDARZENIE TEGO ROKU, XVI URODZINY FANTAZJI! Z TEJ OKAZJI ZAPROSILISMY: JORRGUSA, LED ROBOT SHOW, A TAKZE DJ MARCA! NIKOGO NIE MOZE ZABRAKNAC!
Dyskoteka Fantazja Nasi Dj`e Regulamin

 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KLUBU ROZRYWKI FANTAZJA W JAŚWIŁACH ORAZ INFORMACJA O WARUNKACH UDOSTĘPNIENIA KLUBU UCZESTNIKOM IMPREZY ROZRYWKOWEJ  (REGULAMIN OBIEKTU)

 

1.

 

Imprezy kulturalno-rozrywkowe odbywają się w Klubie „FANTAZJA” w soboty i święta oraz długie weekendy  od godziny 20.00 do godziny 4.00 dnia następnego.

 

2.

 

Uczestnikiem imprezy jest obywatel (ka), który znajduje się na terenie klubu oraz na parkingu.

 

3.

 

Uczestnikom imprezy zabrania się w szczególności:

 

– wnoszenia na imprezy broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz napojów alkoholowych nie zakupionych w lokalu Klubu Fantazja,

 

– zakłócania ładu i porządku publicznego,

 

– rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

 

4.

 

Wszelkie przedmioty wymienione w pkt. 3 mogą być zatrzymane (w depozyt) do wyjaśnienia.

 

5.

 

Naruszenie regulaminu w pkt. 3 będzie uznawane za stworzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego, a także cudzego mienia i karane będzie zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami prawa.

 

6.

 

Organizator i służby porządkowe mają prawo do:

 

– sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,

 

– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 

– przeglądania zawartości bagażu i odzieży uczestników imprezy,

 

– usunięcie uczestnika imprezy za głośne używanie wulgarnych słów oraz agresywne i prowokujące zachowanie – pomimo iż ten nabył bilet,

 

– w przypadku stwierdzenie braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo w przypadku zakłócania przez osoby porządku – wezwania ich do opuszczenia imprezy.

 

 

 

7.

 

Uczestnik imprezy powinien zachować szczególną ostrożność przy wjeździe na parking i wyjeździe z niego, aby nie narazić siebie i innych uczestników na straty materialne i uszkodzenie ciała oraz sprzętu.

 

8.

 

Organizator imprezy i służby porządkowe mają prawo w przypadku wystąpienia podejrzeń do zatrzymania na terenie parkingu Klubu kierowców pojazdów mechanicznych, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu i zatrzymać  ich do czasu przyjazdu funkcjonariuszy policji.

 

9.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny pozostawiony w samochodzie jak też i inne rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

10.

 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani uczestniczyć w próbnej ewakuacji przeciwpożarowej przeprowadzanej na terenie klubu przez organizatora i służby porządkowe, bądó też przez jednostkę PSP.

 

11.

 

Wszelkie zdarzenia naruszające porządek i bezpieczeństwo uczestników imprezy powinny być zgłaszane organizatorowi i służbom porządkowym.

 

Służby porządkowe organizatora imprezy posiadają identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, który zawiera informacje:

 

– nazwę wystawcy (organizatora)

 

– numer identyfikacyjny i fotografię osoby dokonującej czynności porządkowych określonych w art.16 pkt.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Dz.U.nr.106 poz. 680 z 1997r.

 

– Okres ważności

 

– pieczęć i podpis wystawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dówięk

 

 

 

13

 

Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

14

 

Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

 

•a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

 

•b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 

15

 

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 

16

 

Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

 

17

 

Na imprezę mają zakaz wstępu wszelkie osoby, które zostały pozbawione prawa wstępu na imprezy masowe na mocy:

 

– prawomocnego orzeczenia o ukaraniu za wykroczenia, wymierzającego karę dodatkową zakazu wstępu na imprezy masowe,

 

- prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego do powstrzymania się w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

 

Niestosowanie się do w/w regulaminu podlega karze grzywny od 2.000,00 zł

 

18

 

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóóniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Buenos Ares s.c.

 

Ul. Zawady 73 a, 15-697 Białystok.

 

19

 

Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

Powyższy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r „O bezpieczeństwie imprez masowych”